ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕМГ АПАРАТА:

 • АЦП - 16 Bit
 • ЧЕСТОТА НА ДИСКРЕТИЗАЦИЯ: 200kHz
 • ВРЕМЕ ЗА АНАЛИЗ: 5-5000ms
 • ЧЕСТОТА НА СТИМУЛИРАЩИЯ ИМПУЛС: 0.1-50Hz
 УСИЛВАТЕЛНА ЧАСТ:
 • 4- КАНАЛА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА РЕАКЦИЯТА
 • ЧУВСТВИТЕЛНОСТ: 0.05μV-20mV/Grid
 • ШУМ по НУЛЕВИЯ ЕЛЕКТРОД:-- EMG <= 4μV Vpp
 • ШУМ по ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ : -- EP <=0.1μV Vpp (за 1000 усреднявания)
 • РЕЖЕКТОР НА СМУЩЕНИЯТА: >= 100dB
 • РЕЖЕКТОР ПО ЧЕСТОТА: 50Hz
 • ФВЧ: 20kHz
 • ФНЧ: 0.01Hz
 • УСИЛВАНЕ: от 25 до 400000 пъти

СТИМУЛАТОРНА ЧАСТ:

 • Токов стимулатор: постоянен ток в диапазона от 0.2 до 100mA , излъчван в импулс с широчина от 50 до 1000μS.
 • Защита на пациента от късо съединение и претоварване.
 

ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЗВЪРШВАНИ С ТОЗИ АПАРАТ:

 Виж снимки 
 • EP -- evoked potential – евокирани потенциали /ЕП/
 • SEP -- somatosensory evoked potential – соматосензорни ЕП - /СЕП/
 • SLSEP -- short-latency somatosensory evoked potential – късолатентни /СЕП/
 • SCEP -- spinal cord evoked potential – ЕП на гръбначния мозък
 • AEP -- auditory evoked potential – ЗВУКОВИ ЕП
 • BAEP -- brainstem auditory evoked potential – звукови ЕП от продълговатия мозък
 • ABER/ABR -- audio brainstem evoked response – звуков евокиран отговор от гр. мозък
 • MLEP -- middle latency response or middle latency evoked potential – среднодълги ЕП
 • VEP -- visual evoked potential – визуални ЕП
 • PRVEP -- pattern reversal visual evoked potential – Патерни /шахматни/ ЕП
 • ERP -- event related potentials – събитийни ЕП
 • ERG -- electroretinogram - електроретинограма
 • NCS -- nerve conductor studied - нервна проводимост
 • MCS -- motor nerve conductor velocity – скорост на моторно-нервна проводимост
 • SCS -- sensory nerve conductor velocity – скорост на сенсорна проводимост
 • SCCV -- spinal cord conductor velocity – скорост на проводимост на гръбначния стълб
 • H - reflex – ХАШ рафлекс
 • F- wave – ЕФ вълна
 • Blink Reflex – мигащ рефлекс
 • RNS -- repetitive nerve stimulation - повторяема нервна стимулация
 • IOM -- intraoperative montoring – интраоперативно мониториране